กลไกการขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี


1. มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด
2. คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ปราจีนบุรี
3. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
4. คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
5. คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)
6. คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7. คณะกรรมการยกระดับและขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
8. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาถนนวัฒนธรรมย้อนยุคจังหวัดปราจีนบุรี