กลไกการขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี


1. คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ปราจีนบุรี
2. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
3. คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
4. คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)
5. คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6. คณะกรรมการยกระดับและขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
7. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาถนนวัฒนธรรมย้อนยุคจังหวัดปราจีนบุรี