การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดปราจีนบุรี


การประชุมครั้งที่ 6/2560
(วันที่ 27 มิถุนายน 2560)
รายงานการประชุม