กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. พระราชบัญญัติสถิต
3. กฎหมายที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย/กฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ/รักษาการร่วม
4. กฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการและรักษาการร่วม (แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ)
5. กฎหมายของกรมบังคับคดี
6. กฎหมายการขุดดินและถมดิน
7. กฎหมายควบคุมอาคาร
8. กฎหมายผังเมือง
9. กฎหมายการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
10. กฎหมายแรงงาน
11. กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. กฎหมายประมง
13. กฎหมายสหกรณ์
14. กฎหมายอุตสาหกรรม
15. กฎหมายการเงินการคลัง
16. กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง