รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี


1. มาตรการเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


3. การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


4. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


5. บัญชีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดทำ พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย


6. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ของจังหวัดที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ