รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตั้งแต่ปี พ.ศ.
ถึงปี พ.ศ.
1
พระยาเพชรรัตน์
-
-
2
พระยาปราจิม (นก)
-
2406
3
พระยาประจิม (ขลิบ)
2406
2419
4
พระปรีชากลการ (สำอาง อำมาตยกุล)
2419
2421
5
พระยาอุทัยมนตรี (ทิม)
2423
2428
6
พระยาประจิม (สด)
2428
-
7
พระยาอุไทยมนตรี
2442
2444
8
นายพินิจราชการ
2444
2444
9
ม.จ.ปฏิทธ เกษมศรี
2444
-
10
พระยาประชาไศรย สรเดช (สะอาด ณป้อมเพชร)
2448
2457
11
ม.จ.ทองเติม ทองแถม
2457
2471
12
พระศรีนครคาม (ทองสุทธ พินธุ)
2471
2476
13
พ.อ.พระศรีราชสงคราม (ศรี สุขวาที)
2476
2480
14
พ.ต.ขุนจำนงค์ ภูมิเวช ก้าน ติวแพทย์
2480
2481
15
ขุนวิมล ประภาภัย (จำรัส วิภาตกริส)
2481
2482
16
พระพิชิต บรรชาการ (ทรัพย์ อินทรรัศมี)
2482
2484
17
นายอุดม บุญประกอบ
2484
2485
18
พ.อ.พินิจ เสนาการ (สุข อัญชนานนท์)
2485
2487
19
ขุนภูมิประเสริฐ (เอื้อ ศิริยานนท์)
2487
2488
20
นายถนอม วิบูลมงคล
2488
2489
21
นายชื่น ไชยศิริ
2489
2490
22
นายชม ชาตินันท์
2490
2490
23
นายณรงค์ บัณฑิต
2490
2495
24
นายชาติ บุญรัตพันธ์
2495
2495
25
นายเพชร บูรณะวรศิริ
2495
2497
26
นายประสงค์ อิสระภักดี
2497
2497
27
นายนวน มีชำนาญ
2497
2500
28
นายพินิจ โชติพันธ์
2500
2501
29
นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์
2501
2505
30
นายสมบัติ สมบัติทวี
2505
2505
31
พล.ต.ต.สามารถ วายวานนท์
2505
2508
32
นายยุทธ์ จรัญยานนท์
2508
2509
33
นายธวัชชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
2509
2510
34
นายประจักษ์ วัชรปาน
2510
2512
35
พล.ต.ต.ชนะ สมุทรวานิช
2512
2513
36
พล.ต.ต.ชาย อุบลเดชประชารักษ์
2513
2514
37
พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ ธรรมรักษ์
2514
2518
38
นายดิเรก โสดสถิต
2518
2520
39
นายสลับ นาคะเสถียร
2520
2523
40
นายอารีย์ วงศ์อารยะ
2523
2527
41
นายสมพงษ์ พันธ์สุวรรณ
2527
2528
42
นายจำเนียร ชวนพงศ์
2528
2533
43
นายประมวล รุจนเสรี
2533
2534
44
นายบรรจง กันตวิรุฒ
2534
2537
45
นายวิเชียร เปาอินทร์
2537
2539
46
นายสุดจิต นิมิตกุล
2539
2542
47
นายชัยจิตร รัฐขจร
2542
2545
48
นายสุรพล ภาษิตนิรันดร์
2545
2546
49
นายสุขุมรัฎฐ์ สาริบุตร
2546
2548
50
นายโอรส วงษ์สิทธิ์
2548
2550
51
นางพรรณี แก่นสุวรรณ
2550
2551
52
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
2551
2552
53
นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล
2552
2555
54
นางสาวจิตรา พรหมชุติมา
2555
2558
55
นายอุกริช พึ่งโสภา
2558
2559
56
นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ
2559
2561
57
นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล
2561
2563
58
นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์
2563
ปัจจุบัน