ข่าวการดำเนินงานของจังหวัด
ตุลาคม 2563
22 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในภาวะ
ฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ >>
22 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุม VCS เรื่องการบริหารพื้นที่กักกัน อ่านต่อ >>
16 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ >>
กันยายน 2563
10 กันยายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (ภาคกลาง) อ่านต่อ >>
สิงหาคม 2563
17 สิงหาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดการฝึกเตรียม​ความพร้อมรับสถานการณ์​แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)​ ระลอกที่ 2 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล อ่านต่อ >>
กรกฎาคม 2563
20 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโค​โร​นา​ 2019​ อ่านต่อ >>
1 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
โรคโควิด-19 สำหรับการเปิดการเรียนการสอนวันแรก อ่านต่อ >>
มิถุนายน 2563
26 มิถุนายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการ "ตลาดรวมใจ ไทยช่วยไทย" อ่านต่อ >>
26 มิถุนายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ​จังหวัดในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ >>
25 มิถุนายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทดสอบความพร้อมของอุทยานแห่งชาติ
ในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่านต่อ >>
23 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย​ภูเบศร​ รับมอบของที่ระลึกจากคณะกรรมการชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล 304 อ่านต่อ >>
22 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ​จังหวัดในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ >>
18 มิถุนายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะฯ สำหรับนำไป
ช่วยเหลือผู้ป่วย รวมทั้งออกมอบแอลกอฮอล์เจลล้างมือ หน้ากากอนามัยแบบผ้า อ่านต่อ >>
17 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ >>
16 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่านต่อ >>
15 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี
ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่านต่อ >>
15 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำถุงเครื่องบริโภคเติมตู้ปันสุข ในพื้นที่อำเภอเมือง​ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
12 มิถุนายน 2563 รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ ร่วมกับนายอำเภอกบินทร์บุรี มอบชุดธารน้ำใจ
สภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 อ่านต่อ >>
12 มิถุนายน 2563 รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบ พร้อม
ขวดบรรจุ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 อ่านต่อ >>
10 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พม. เราไม่ทิ้งกันจังหวัดปราจีนบุรี​
(ครัวกลาง)​ เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนจากสถานการณ์​แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อ่านต่อ >>
10 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจผู้ประเมิน
ตามมาตรการผ่อนปรนสถานบริการตามประกาศของศูน​ย์บริหาร COVID-19​ จังหวัดปราจีนบุรี​ อ่านต่อ >>
8 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อหารือแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์​โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่านต่อ >>
8 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ​จังหวัดในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่านต่อ >>
8 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมนำข้าวสาร
และอาหารแห้ง เติมตู้ปันสุข ในพื้นที่อำเภอเมือง​ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
4 มิถุนายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบรีและข้าราชการในสังกัด
ร่วมกันจัดทำตู้อุตสาหกรรมปันสุข อ่านต่อ >>
4 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดประชุมซักซ้อมความเข้าใจผู้ประเมินตามมาตรการผ่อนปรน
สถานบริการตามประกาศของศูนย์บริหารโควิด-19 ในจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
1 มิถุนายน 2563 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบพร้อมขวดบรรจุ
และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย อ่านต่อ >>
1 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี
ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่านต่อ >>
1 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำข้าวสาร และเครื่องบริโภค เติมตู้ปันสุข ในพื้นที่อำเภอเมือง​ปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
พฤษภาคม 2563
29 พฤษภาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดประชุมชี้แจงมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) แก่ผู้ประกอบการร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมฯ อ่านต่อ >>
29 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะ
ด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัว​ยากจนของจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 แก่ผู้ประกอบการ อ่านต่อ >>
28 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
27 พฤษภาคม 2563 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ
มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัส โควิค-19 ในพื้นที่
อำเภอประจันตคาม อ่านต่อ >>
25 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
22 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา
2019 แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
22 พฤษภาคม 2563 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ
สภากาชาดไทย หน้ากากอนามัยแบบผ้า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ อ่านต่อ >>
22 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือโครงการสร้างรายได้จากการจำหน่าย
สินค้าด้วยกลไกประชารัฐ อ่านต่อ >>
22 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีรับมอบผลิตภัณฑ์ จากผู้แทนบริษัท เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จำกัด อ่านต่อ >>
22 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำข้าวสาร และเครื่องบริโภค เติมตู้ปันสุข ในพื้นที่อำเภอเมือง​ปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
21 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบถุงยังชีพจากผู้บริหารบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ >>
21 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำข้าวสาร และถุงเครื่องบริโภค เติมตู้ปันสุข ในพื้นที่อำเภอเมือง​ปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
20 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบถุงเครื่องบริโภคจากผู้แทน บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด
(มหาชน) อ่านต่อ >>
20 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบแอลกอฮอล์เจล จากผู้บริหารบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด
(มหาชน) อ่านต่อ >>
20 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำข้าวสาร อาหารแห้ง และขนมเยลลี่ เติมตู้ปันสุข ในพื้นที่อำเภอเมือง​
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
18 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจ)
สำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อ่านต่อ >>
18 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี
ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อ่านต่อ >>
16 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ >>
15 พฤษภาคม 2563 นายอำเภอศรีมหาโพธิ ได้ดำเนินการตามแนวทาง "ท่านช่วยตั้ง เราช่วยเติม ร่วมกันเพิ่ม การแบ่งปัน"
จำนวน 3 จุด อ่านต่อ >>
15 พฤษภาคม 2563 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ออกมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย อ่านต่อ >>
14 พฤษภาคม 2563 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จัดตู้ปันสุข ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี รวม 31 แห่ง อ่านต่อ >>
14 พฤษภาคม 2563 อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีจุดตั้งตู้ปันน้ำใจ ต้านภัย COVID-19 “ตู้กับข้าว ของชาวบ้านสร้าง”
รวม 4 จุด อ่านต่อ >>
14 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมนำไข่ไก่ ข้าวสาร และอาหารแห้ง เติมตู้ปันสุข ในพื้นที่อำเภอเมือง​
ปราจีนบุรี จำนวน 5 จุด อ่านต่อ >>
13 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมนำไข่ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม และเจลแอลกอฮอล์
เติมตู้ปันสุข อ่านต่อ >>
13 พฤษภาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 อ่านต่อ >>
13 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมหารือกับผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 และคณะ ในการลงพื้นที่
ปฏิบัติภารกิจสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน อ่านต่อ >>
13 พฤษภาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ออกมอบถุงยังชีพ
ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อ่านต่อ >>
13 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทบทวนแผนชุมชนและการจัดระเบียบ
ระยะห่างสังคม Social Distancing to New Normal ต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสโค​โร​นา​ 2019 อ่านต่อ >>
12 พฤษภาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย
อ่านต่อ >>
12 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม​คณะกรรมการโรคติดต่อ​จังหวัด ในภาวะ​ฉุกเฉิน
กรณี​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โคโรน่า 2019 (COVID-19) อ่านต่อ >>
12 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย แพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ร่วมแถลงข่าวกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ 9 ของจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
รับชม >>
“วิถีแห่งการแบ่งปัน” New Normal สังคมแห่งความพอเพียง วิถีใหม่หลังภัยโควิด-19
ชาวปราจีนบุรี ร่วมตั้ง “ตู้ปันน้ำใจ/ตู้แบ่งปัน/ตู้ปันสุข” หลายจุดทั่วจังหวัด ตามรอย “คำพ่อสอน” อ่านต่อ >>
8 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานรับมอบแอลกอฮอล์ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ >>
7 พฤษภาคม 2563 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบชุดธารน้ำใจ
จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย อ่านต่อ >>
5 พฤษภาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) จากกระทรวงมหาดไทย
อ่านต่อ >>
5 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี
ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อ่านต่อ >>
2 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองฯ อ่านต่อ >>
เมษายน 2563
30 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการ
เชิงนโยบายศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผ่านระบบ VCS อ่านต่อ >>
29 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสำรวจ
​การกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 อ่านต่อ >>
29 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในภาวะฉุกเฉิน
​กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ >>
28 เมษายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย
อ่านต่อ >>
28 เมษายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
27 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในภาวะฉุกเฉิน
​กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ >>
26 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
และมอบเครื่องอุปโภค/บริโภคแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจฯ อ่านต่อ >>
23 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี
ในภาวะฉุกเฉิน อ่านต่อ >>
23 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีรับมอบรถยนต์เก๋ง/กระบะ อ่านต่อ >>
22 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีส่งผู้หายป่วยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) กลับบ้าน อ่านต่อ >>
21 เมษายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย
อ่านต่อ >>
21 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานรับมอบแอลกอฮอล์เจลจากธนาคารออมสิน สาขาปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
21 เมษายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณาหารือและบูรณาการแนวทาง
การช่วยเหลือของส่วนราชการต่อผู้ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด 19 อ่านต่อ >>
20 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการรับมอบน้ำดื่มและไข่ไก่ จาก บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
อ่านต่อ >>
20 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี
ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่านต่อ >>
20 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
พัชรกิติยาภาฯ อ่านต่อ >>
20 เมษายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดตั้งสถานที่รองรับ
การกักกันตัวของจังหวัด อ่านต่อ >>
19 เมษายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกเยี่ยมบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ
อ่านต่อ >>
19 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมคณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองฯ อ่านต่อ >>
18 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบน้ำดื่มและหน้ากากผ้าฯ
อ่านต่อ >>
18 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองฯ อ่านต่อ >>
17 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ
อ่านต่อ >>
17 เมษายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
16 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมแถลงข่าวกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของจังหวัดปราจีนบุรี เสียชีวิต อ่านต่อ >>
16 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในภาวะฉุกเฉิน
อ่านต่อ >>
16 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานฯ อ่านต่อ >>
15 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์​ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์​
สำหรับใช้งานในพื้นทจังหวัดปราจีนบุรี จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ >>
14 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ผ่านระบบ VCS
อ่านต่อ >>
13 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม Quick Win โครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน
"ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" อ่านต่อ >>
13 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อ่านต่อ >>
12 เมษายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจแก่ข้าราชการ ลูกจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในวันหยุดราชการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อ่านต่อ >>
12 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจฯ อ่านต่อ >>
11 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจฯ อ่านต่อ >>
10 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบหน้ากากผ้าให้แก่เจ้าหน้าที่
ประจำด่านตรวจฯ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสถานที่กักกันตัวระดับจังหวัด/อำเภอ อ่านต่อ >>
10 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถโมบายเคลื่อนที่ อ่านต่อ >>
10 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
9 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อ่านต่อ >>
9 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
8 เมษายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกเยี่ยมการคัดกรองและการบริจาคโลหิตโดยกำลังพลของ
กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ อ่านต่อ >>
7 เมษายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุม Video Conference จากกระทรวงมหาดไทย
ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อ่านต่อ >>
3 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเพื่อบูรณาการร่วมออกตรวจตราปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อกำหนดแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อ่านต่อ >>
3 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการตามข้อกำหนดแห่ง
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ผ่านระบบ VCS อ่านต่อ >>
3 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
3 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยปลัดจังหวัดปราจีนบุรีร่วมมอบหน้ากากอนามัยจากกระทรวง
มหาดไทยให้แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน อ่านต่อ >>
3 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบหน้ากากผ้าแบบมีแผ่นกรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี และคณะผู้บริหาร อ่านต่อ >>
2 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อ่านต่อ >>
2 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมรับมอบ กล่องป้องกันและ Face Shield จากร้านสมประสงค์ ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
2 เมษายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโวรัส
โคโรนา 2019 (COVID 19) ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
2 เมษายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจติดตามการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานบริการที่ใกล้ชิดประชาชน อ่านต่อ >>
1 เมษายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์โรคโควิด-19 อ่านต่อ >>
1 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบหน้ากากผ้าของเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรีให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 อำเภอนาดี อ่านต่อ >>
1 เมษายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ติดตามการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย สำหรับกลุ่มเสี่ยง
ในระดับพื้นที่ตามแผนการจัดสรรฯ ของกระทรวงมหาดไทย อ่านต่อ >>
1 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบหน้ากากผ้าจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะกรรมการตรวจรับหน้ากากอนามัยฯ ร่วมตรวจรับ
หน้ากากอนามัยที่กระทรวงมหาดไทยจัดส่งให้จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
30 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมประชุมผ่านระบบ VCS เกี่ยว​กับการบริหารจัดการ
การกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์ ให้มีเพียงพอต่อความต้องการของแต่ละจังหวัด อ่านต่อ >>
30 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับแม่ทัพภาค 1 เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กองทัพภาค 1 ผ่านระบบ VCS อ่านต่อ >>
30 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
28 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม/มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องดื่ม และหน้ากากผ้า
พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ อ่านต่อ >>
27 มีนาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร
เพื่อประสานการปฏิบัติและดำเนินการตามข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ อ่านต่อ >>
27 มีนาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบแนวทางปฏิบัติงานแก่ชุดเฉพาะกิจฯ อ่านต่อ >>
27 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หารือเกี่ยวกับแนวทางดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 อ่านต่อ >>
26 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโคโรนา 2019 อ่านต่อ >>
26 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม/มอบแนวทาง/ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ/
จุดสกัดการเดินทางข้ามจังหวัดของประชาชน อ่านต่อ >>
25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 อ่านต่อ >>
25 มีนาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกติดตามสถานการณ์การเดินทางของประชาชนโดยรถยนต์โดยสาร
สาธารณะและมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เข้าจังหวัด อ่านต่อ >>
25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ให้แก่เจ้าของตลาดสด/ตลาดนัด ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 มีนาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสถานีรถไฟปราจีนบุรี
เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เข้าจังหวัด อ่านต่อ >>
25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานรับมอบแอลกอฮอล์จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
24 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
23 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
20 มีนาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกติดตามการทำความสะอาดและปิดชั่วคราวการให้บริการ
โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ
20 มีนาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจเยี่ยมการจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน
สำหรับใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
19 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
จัดทำหน้ากากอนามัย ประจำปี 2563
18 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
จังหวัดปราจีนบุรี
18 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี
18 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบแนวทางให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในกิจกรรม
Big Cleaning Day
17 มีนาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
17 มีนาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนายอำเภอกบินทร์บุรี ออกเยี่ยมการดำเนินโครงการอบรม
ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
17 มีนาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกติดตามการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
16 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
16 มีนาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกเยี่ยมและติดตามการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19)
12 มีนาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกเยี่ยมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการฝึกตัดเย็บ ผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้า
10 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล เพื่อรับนโยบาย
และแนวทางเตรียมความพร้อมรองรับผู้มีความเสี่ยงจะเป็นผู้ติดเชื้อหรือเป็นพาหะของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
9 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี
5 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบ
วีดิทัศน์ทางไกล
4 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและซักซ้อม
แนวทางการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)