ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์กลางความโปร่งใสของระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี :: จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ ตรวจสอบการดำเนินงาน
เพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง เพื่อส่งเสริมให้การบริการของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

การบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร :: ดำเนินงานโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาสอบถามและค้นคว้า

วันเวลาทำการ :: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)


สถานที่ตั้ง :: สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี (ชั้น 4) ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ : 0-3745-4006 Fax. : 0-3745-4003 E-Mail : prachinburi@moi.go.th
Website : http://prachinburi.go.th/newsinfo/

ข่าวกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดปราจีนบุรี

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
กับสำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี
 เมื่อวันที่ 5
สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์ข้อมูลของราชการข่าวสาร สำนักงานคลังจังหวัด
ปราจีนบุรี

การให้ความรู้เรื่องศูนย์ข้อมูลข่าวสารระหว่างสํานักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี กับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน


ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
- โครงสร้างสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
- อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
- สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา)
นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
นโยบายรัฐบาล (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
-นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา)
-นโยบายกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
-นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ)
มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีระยะเวลา 4 ปี (2557-2560)
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มาตรา 9 (4)  คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
- คู่มือการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ชุดที่ 4 การติดตามและประเมินผล
- คู่มือระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์จังหวัดปราจีนบุรี
- คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดปราจีนบุรี

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน  สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน
หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
6.1 สัญญาตามกฎหมาย
6.2 สัญญาอื่นๆ
มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรีและมิติคณะกรรมการ

มติครม.

มติคณะกรรมการ

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

แบบหนังสือร้องเรียน

แบบหนังสืออุทธรณ์
แบบหนังสือคำขอข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลที่น่าสนใจของ สขร.
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
คำสั่ง หนังสือเวียน
ลิงค์ที่น่าสนใจ
ว็บที่น่าสนใจ

เว็บบอร์ดศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี (ชั้น 4) ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ : 037-454006 แฟกซ์ : 037-454003 อีเมล์ : prachinburi@moi.go.th

เว็บไซต์ http://prachinburi.go.th/newsinfo/