การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


1. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


2. การประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และการจัดทำแผนปฏบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564