PMQA ปราจีนบุรี

แบบฟอร์มลักษณะสำคัญขององค์การ2557
รายงานการติดตามความก้าวหน้า IPA หมวด 2 รายรหัส SP5
รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดปราจีนบุรี (Working Team) รายหมวด
แบบฟอร์มลักษณะสำคัญองค์กร2555
เอกสารประกอบ IPA ปี 2555
แบบสอบถาม การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2553
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร 2553
แบบฟอร์มจำนวนบุคลากรของหน่วยงาน 2553
ตัวอย่างลักษณะสำคัญขององค์กร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2552

เอกสารประกอบ IPA
แบบฟอร์มหมวด3