ราคากลาง ปี 2557

ลำดับ
ชื่อโครงการ
ราคากลาง
1
213,000
2
โครงการจัดทําแผนแม่บทพุทธอุทยานโลกจังหวัดปราจีนบุรี
2,004,485
3
โครงการวางผังเมืองรองรับอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์จังหวัดปราจีนบุรี
10,000,000
4
600,000
5
684,000