แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


1. บันทึกสั่งการให้ส่วนราชการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


2. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563