ผังรายการวิทยุ
"มหาดไทยชวนรู้"
ประจำปี 2564

มกราคม

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมรายการ / มีข้อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ติดต่อและประสานงานที่ งานเผยแพร่ทางสื่อวิทยุ กลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทร. 0-2222-8827, โทรสาร 0-2222-1871