จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 
ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 0-3745-4006 โทรสาร 0-3745-4003 โทร มท. 31722, 31729
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ท่านรองชัยรัตน์ ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.) ในเรื่องการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี