รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี


1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


2. บัญชีโครงการที่ได้รับการอนุมัติโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดปราจีนบุรี


3. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562