คำรับรองการปฎิบัติราชการ ปี 2547 - 2552
ปี 2547
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2549 -2552
ปี 2549
รอบ 12 เดือน

ปี 2550
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ปี 2551
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ปี 2552
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 9 เดือน