สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
ในรอบเดือน เมษายน 2558

1. สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี