สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
ในรอบเดือน เมษายน 2559

1. สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี