สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
ในรอบเดือน สิงหาคม 2559

1. สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี