สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
ในรอบเดือน ธันวาคม 2556

1. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี