สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
ในรอบเดือน ธันวาคม 2559

1. สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี