สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558

1. สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี