สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
ในรอบเดือน มกราคม 2558

1. สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี