สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
ในรอบเดือน มกราคม 2559

1. สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี