สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

1. แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
2. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง