สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในรอบเดือน มิถุนายน 2561

1. โครงการชลประทานปราจีนบุรี
2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
3. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
4. สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
5. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี