สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
ในรอบเดือน มีนาคม 2558

1. สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี