สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
ในรอบเดือน มีนาคม 2559

1. สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี