สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

1. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี