สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
ในรอบเดือน ตุลาคม 2559

1. สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี