รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


1. สรุปผลการวิเคราะห์แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 25622. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25623. สรุปผลความพึงพอใจต่องานบริการของศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย ประจำปี พ.ศ. 2562