เสื้อสัญลักษณ์ประจำจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผ้าพื้นสีเหลือง พิมพ์เป็นลายดอกปีบบนผืนผ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชน ใช้สวมใส่ทำงานทุกวันพุธพร้อมกันทั้งจังหวัด ทุกหน่วยงาน เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในจังหวัดปราจีนบุรี