รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


1. แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


2. การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดวันที่ 5 พฤษภาคม 2563


3. การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดวันที่ 5 มิถุนายน 2563


4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี (ณ วันที่ 5 มกราคม 2563)


5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี (ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563)


6. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เฉพาะโครงการใหม่ จังหวัดปราจีนบุรี (ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563)


7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี (ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563)