รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


1. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562