โครงการไทยนิยม ยั่งยืน


- ข้อมูลปัญหาความต้องการ ของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านความมั่นคง (กล้องวงจรปิด)
- ข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านยาเสพติด
- การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560
- สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 10 ตอน
- คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
- คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
- แผนการถ่ายทอดสร้างการรับรู้ตามกรอบหลัก 10 เรื่อง
- วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560
- สกู๊ปไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดปราจีนบุรี