กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี


มกราคม - ธันวาคม 2563
ปจ 0017.2/ว 3687 เรื่อง โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ลว. 16 พฤศจิกายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 3261 เรื่อง ขอเชิญข้าราชการร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 5/63 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ลว. 15 ตุลาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 3014 เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบนโยบายของรัฐบาลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ลว. 24 กันยายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2847, 10614 เรื่อง การติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี ลว. 14 กันยายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 2792 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ลว. 9 กันยายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2741 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ ลว. 2 กันยายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 2589 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท ในคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดปราจีนบุรี ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) และขอรับทราบแผนปฏิบัติงานฯ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว. 20 สิงหาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/209 เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการรายกรณีเพื่อคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ลว. 19 สิงหาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 2462 เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ลว. 10 สิงหาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 2359 เรื่องการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ลว. 30 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2347 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลัง ลว. 29 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
ปจ 0017.2/ว 2275 เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ลว. 21 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2236 เรื่อง การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพรฟอส และคู่มือการปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 750/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ลว. 17 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2235 เรื่อง ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจภาคสนามและติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำมูล ลว. 17 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/8152, 8153, ว 2168 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19" ลว. 10 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 8152 | 8153 | ว2168 |
ปจ 0017.2/ว 2160 เรื่อง การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อรองรับสถานการณ์ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลว. 9 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2120 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ลว. 8 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1857 เรื่อง การสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น ลว. 10 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1854 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำทั่วประเทศให้เกิดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ลว. 10 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 1757 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ลว. 1 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1726 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่ง สทนช. ที่ 003/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้แทนในคณะอนุกรรมการรัพยากรน้ำจังหวัด ลว. 29 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 1517 เรื่อง การขุดลอกร่องน้ำโดยนำวัสดุที่ได้จากการขุดมาเป็นค่าจ้างในการขุดลอก (การขุดลอกต่างตอบแทน) กรณีโครงการขุดลอกที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบและให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเป็นผู้พิจารณาอนุญาต ลว. 8 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1503 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 5 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1499 เรื่อง ข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหารเเละโภชนาการ ลว. 5 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
| ปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญ |
ปจ 0017.2/ว 1353 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563 ลว. 22 เมษายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน สิ่งที่ส่งมาด้วย
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงของจังหวัดปราจีนบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย
ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย | แบบฟอร์ม สทนช.004 |
คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโีคโรนา 2019 (COVID-19) สิ่งที่ส่งมาด้วย
แนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สิ่งที่ส่งมาด้วย
การบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ "ขุดดินแลกน้ำ" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เพื่อควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะของทางราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดปราจีนบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย
| หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 640, ว 641 เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดปราจีนบุรี (อจร.จ.ปราจีนบุรี) ครั้งที่ 1/2562 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
ช้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
สรุปผลการประชุมมอบนโยบายสำคัญแก่ผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) สิ่งที่ส่งมาด้วย
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |

แนวทาง/มาตรการในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาในพื้นที่ภาคการเกษตรที่เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว/พืชที่มีการเผา สิ่งที่ส่งมาด้วย
การบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ "ขุดดินแลกน้ำ" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
การประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
การขุดลอกร่องน้ำโดยนำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกมาเป็นค่าจ้างในการขุดลอก (การขุดลอกต่างตอบแทน) สิ่งที่ส่งมาด้วย
การตรวจสอบข้อมูลสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สิ่งที่ส่งมาด้วย

มกราคม - ธันวาคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด ของจังหวัดปราจีนบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 |
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
ปจ 0017.2/ว 3478 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3.1 | 3.2.1 | 3.2.2 | 3.3 |
แนวทาง/มาตรการในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาในพื้นที่ภาคการเกษตรที่เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว/พืชที่มีการเผา สิ่งที่ส่งมาด้วย เพิ่มเติม | แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ | ยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
การประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและการติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
ปจ 0017.2/ว 3181 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว. 16 ตุลาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 6 | 7 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3180 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2564 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 16 ตุลาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3095 เรื่อง การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการ ลว. 9 ตุลาคม 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2.1 | 2.2 | หนังสือ |
แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่ สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
การเผยแพร่ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. สิ่งที่ส่งมาด้วย
การซักซ้อมการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย | สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย | กรอบแนวทางและแผนปฏิบัติงานในภาพรวม | พื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการ | แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ |
ขั้นตอนการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 1990 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ" ลว. 13 มิถุนายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | สำเนาหนังสือ สปร. | รายละเอียดหลักสูตร | รายละเอียดให้คำปรึกษา | กำหนดการ | ใบสมัคร |
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 |
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
การดำเนินการตามข้อสั่งการ ข้อราชการ และนโยบายการดำเนินโครงการที่สำคัญ สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1, 2 | เพิ่มเติม 1 | เพิ่มเติม 2 |
รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | เพิ่มเติม |
รายงานข้อมูลต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูก สิ่งที่ส่งมาด้วย
การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 |
การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2/2562) สิ่งที่ส่งมาด้วย
ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมกิจกรรมในงานมหกรรม "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" ครั้งที่ 1 - 4 สิ่งที่ส่งมาด้วย
แจ้งนโยบายการปรับกระบวนการสมัครสมาชิกของโรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย
การรายงานข้อมูลจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สิ่งที่ส่งมาด้วย
มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2561

มกราคม - ธันวาคม 2561
ปจ 0017.2/ว 4206 เรื่อง ติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ลว. 20 ธันวาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1, 2 |

ปจ 0017.2/ว 3846 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 29 พฤศจิกายน 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3| 4.1| 4.2| 5 | หนังสือ |
การขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา สิ่งที่ส่งมาด้วย | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3 |
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม
ปจ 0017.2/ว3190 เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดปราจีนบุรี (อจร.จ.ปราจีนบุรี) ครั้งที่ 2/2561
ปจ 017.2/ว3052 เรื่อง แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย ลว. 28 กันยายน 2561
วาระแห่งชาติ
ปจ 0017.2/ว 3017 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ลว. 26 กันยายน 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย สื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ โมชั่นกราฟิก สารคดียุทธศาสตร์ | 1 | 2 | 3 | อินโฟกราฟิก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สื่อประชาสัมพันธ์ปฏิรูปประเทศ วีดิทัศน์ สารคดีสั้น | EP04 | EP05 | EP06 | EP07 | EP08 | อินโฟกราฟิก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ปจ 0017.2/ว 2741 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนทรัพย์สินคุณภาพดี ลว. 6 กันยายน 2561
ปจ 0017.2/ว 2518 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 22 สิงหาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตร
คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำร
แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ ด้านวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปจ 0017.2/ว 1726 เรื่อง การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ในระดับพื้นที่ ลว. 12 มิถุนายน 2561
ปจ 0017.2/ว 1251 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการยกระดับและขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561 ลว. 30 เมษายน 2561
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 61-64
แผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ พ.ศ. 2561 จังหวัดปราจีนบุรี
แผนพัฒนาจังหวัดปี 2561-2564