กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี


แบบรายงานผลความสำเร็จของโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดปราจีนบุรี
ปจ 0017.2/ว18 เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหรือจำเป็น ลว. 5 มกราคม 2561
ปจ 0017.2/ว3620 เรื่อง การจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว. 15 ธันวาคม 2560
ปจ 0017.2/ว3604 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ลว. 15 ธันวาคม 2560
ปจ 0017.2/ว3452 เรื่อง การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ลว. 29 พฤศจิกายน 2560
สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 61-64
ปจ 0017.2/ว3238 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน Amazing Thailand Tourism Year 2018 ลว. 14 พฤศจิกายน 2560
ปจ 0017.2/14514 เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินการและให้รายงานผลการโอนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากการอนุมัติโครงการ ขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ลว. 6 พฤศจิกายน 2560
แบบฟอร์มรายงานการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ปจ 0017.2/ว2942, 13880 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 8/2560 ลว. 19 ตุลาคม 2560
ปจ 0017.2/ว2750 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ลว. 29 กันยายน 2560
คู่มือการใช้งานระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กระทรวงมหาดไทย (PADME)
ปจ 0017.2/ว2556 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ลว. 8 กันยายน 2560
ปจ 0017.2/ว2386 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว. 21 สิงหาคม 2560
ปจ 0017.2/ว2385 เรื่อง การเตรียมความพร้อมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว. 21 สิงหาคม 2560
ปจ 0017.2/ว2450 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559 ลว. 29 สิงหาคม 2560
ปจ 0017.2/ว2365 เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ลว. 18 สิงหาคม 2560
ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0017.2/ว2311 เรื่องการจัดหาพัสดุโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ลว. 11 สิงหาคม 2560
ปจ 0017.2/10878 เรื่อง แนวทางการนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน ลว. 17 สิงหาคม 2560
ปจ 0017.2/9391 เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 ลว. 14 กรกฎาคม 2560
ปจ 0017.2/ว1944 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและแนวทางการใช้เงินเหลือจ่าย แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว. 11 กรกฎาคม 2560
ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0017.2/ว1633 เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 ลว. 12 มิถุนายน 2560
ปจ 0017.2/ว1536 ลว. 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสำหรับโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ปจ 0017.2/ว1456 ลว. 22 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปรับปรุงข้อมูลโทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2560
ปจ 0017.2/ว1484 ลว. 25 พฤษภาคม 2560 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ปจ 0017.2/ว1388 ลว. 15 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัย และพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ)
ปจ 0017.2/ว1347 ลว. 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปจ 0017.2/5448 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61
ปจ 0017.2/ว 395 เรื่อง ขอส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 5 ฉบับ
ปจ 0017.2/ว 11024 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม ปี พ.ศ. 2559
ปจ 0017.2/ว 11023 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พฤศจิกายน 2559
รายละเอียด ปจ 0017.2/ว10918 ลว 14 ธันวาคม 2559 เรื่องระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ปจ 0017.2/ว10925 ลว 14 ธันวาคม 2559 เรื่องแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2559/60
ปจ 0017.2/ว338 ลว 23 พฤศจิกายน 2559 เรื่องขอส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจน
ปจ 0017.2/ว10694 ลว 21 พฤศจิกายน 2559 เรื่องสรุปผลการพบปะหารือข้อราชการระหว่างคณะผู้แทนรัฐบาล/คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ พ.ศ. 2561 จังหวัดปราจีนบุรี
แผนพัฒนาจังหวัดปี 2561-2564
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ที่ มท 0212.1/ว5252 ลงวันที่ 15 ก.ย.59 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจััดทำแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2559
เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) อนุมัติครั้งที่ 3
ตำบล 5 ล้านบาท
สรุปประเด็นการมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี
มท. สรุปแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปจ 0017.2/ว2063 ลว. 30 กันยายน 2558 เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่(รอบปี พ.ศ.2560) และแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปจ 0017.2/ว1871 ลว. 7 กันยายน 2558 เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่(รอบปี พ.ศ.2560) และแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แนวทางการตั้งป้าย
แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) (ทบทวน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ พ.ศ. 2559 จังหวัดปราจีนบุรี
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559
ปรับปรุงร่างแผน 59_62 PCBR ครั้งที่ 2
ร่างผลการประชุม WS2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
กรอบ ปฏิทิน และแนวทางการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2558