กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี

ปจ 0017.2/ว1388 ลว. 15 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัย และพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ)
ปจ 0017.2/ว1347 ลว. 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปจ 0017.2/5698 ลว. 25 เมษายน 2560 เรื่อง สรุปข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร ปี 2560

ปจ 0017.2/5448 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61

ปจ 0017.2/ว 395 เรื่อง ขอส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 5 ฉบับ
ปจ 0017.2/ว 11024 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม ปี พ.ศ. 2559
ปจ 0017.2/ว 11023 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด ปจ 0017.2/ว10918 ลว 14 ธันวาคม 2559 เรื่องระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

ปจ 0017.2/ว10925 ลว 14 ธันวาคม 2559 เรื่องแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2559/60

ปจ 0017.2/ว338 ลว 23 พฤศจิกายน 2559 เรื่องขอส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจน
ปจ 0017.2/ว10694 ลว 21 พฤศจิกายน 2559 เรื่องสรุปผลการพบปะหารือข้อราชการระหว่างคณะผู้แทนรัฐบาล/คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัดปี 2561-2564
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว5252 ลงวันที่ 15 ก.ย.59 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจััดทำแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่า่ยงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันพุธที่ 7สิงหาคม 2559
เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564)

การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) อนุมัติครั้งที่ 3
ตำบล 5 ล้านบาท
สรุปประเด็นการมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี
มท. สรุปแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปจ 0017.2/ว2063 ลว 30กันยายน 2558 เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่(รอบปี พ.ศ.2560) และแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปจ 0017.2/ว1871 ลว 7 กันยายน 2558 เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่(รอบปี พ.ศ.2560) และแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แนวทางการตั้งป้าย
แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี(พ.ศ. 2557-2560) (ทบทวน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ พ.ศ. 2559 จังหวัดปราจีนบุรี
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559
ปรับปรุงร่างแผน 59_62 PCBR ครั้งที่ 2
ร่างผลการประชุม WS2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
กรอบ ปฏิทิน และแนวทางการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2558