กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีธันวาคม 2564
ปจ 0017.2/ว 4825 ลว. 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 7/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |

พฤศจิกายน 2564
ปจ 0017.2/ว 290 ลว. 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 6/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |

ตุลาคม 2564

ปจ 0017.2/ว 3980 ลว. 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |


สิงหาคม 2564
ปจ 0017.2/ว 3002 ลว. 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |


มิถุนายน 2564
ปจ 0017.2/ว 2237 ลว. 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |


พฤษภาคม 2564
ปจ 0017.2/ว 1730 ลว. 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง เผยแพร่ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ แบบหนังสือสำคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ แบบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น้ำ และแบบคำขอเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย

เมษายน 2564
ปจ 0017.2/ว 1677 ลว. 28 เมษายน 2564 เรื่อง ข้อเสนอแนะความร่วมมืองานวิจัยในการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อชุมชน สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1640 ลว. 26 เมษายน 2564 เรื่อง ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) สิ่งที่ส่งมาด้วย

มีนาคม 2564
ปจ 0017.2/ว 1211 ลว. 24 มีนาคม 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1017 ลว. 12 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2563 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ และโครงการเพื่อเตรียมการรับมือบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ในพื้นที่ 30 จังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 845 ลว. 3 มีนาคม 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 |หนังสือ |


กุมภาพันธ์ 2564
ปจ 0017.2/ว 685 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอข้อมูลพื้นฐานเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ของจังหวัดปราจีนบุร สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 576 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 572 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |

มกราคม 2564
ปจ 0017.2/ว 290 ลว. 21 มกราคม 2564 เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก(อจร.) จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย