กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี


สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและการติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
1 | 2 |
ปจ 0017.2/ว3181 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว. 16 ตุลาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 6 | 7 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว3180 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2564 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 16 ตุลาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว3095 เรื่อง การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการ ลว. 9 ตุลาคม 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2.1 | 2.2 | หนังสือ |
แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่ สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
การเผยแพร่ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. สิ่งที่ส่งมาด้วย
การซักซ้อมการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย | สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย | กรอบแนวทางและแผนปฏิบัติงานในภาพรวม | พื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการ | แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ |
ขั้นตอนการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว1990 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ" ลว. 13 มิถุนายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | สำเนาหนังสือ สปร. | รายละเอียดหลักสูตร | รายละเอียดให้คำปรึกษา | กำหนดการ | ใบสมัคร |
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 |
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
การดำเนินการตามข้อสั่งการ ข้อราชการ และนโยบายการดำเนินโครงการที่สำคัญ สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1, 2 | เพิ่มเติม 1 | เพิ่มเติม 2 |
รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | เพิ่มเติม |
รายงานข้อมูลต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูก สิ่งที่ส่งมาด้วย
การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 |
การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2/2562) สิ่งที่ส่งมาด้วย
ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมกิจกรรมในงานมหกรรม "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" ครั้งที่ 1 - 4 สิ่งที่ส่งมาด้วย
แจ้งนโยบายการปรับกระบวนการสมัครสมาชิกของโรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย
การรายงานข้อมูลจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สิ่งที่ส่งมาด้วย
มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2561
ปจ 0017.2/ว4206 เรื่อง ติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ลว. 20 ธันวาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1, 2 |

ปจ 0017.2/ว318 เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว. 18 ธันวาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 |
ปจ 0017.2/ว3894 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนร่วมเป็นอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่ 4 ภาค ลว. 30 พฤศจิกายน 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 |
ปจ 0017.2/ว3846 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 29 พฤศจิกายน 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3| 4.1| 4.2| 5 | หนังสือ |
งาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย
การขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา สิ่งที่ส่งมาด้วย | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3 |
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม
ปจ 0017.2/ว3190 เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดปราจีนบุรี (อจร.จ.ปราจีนบุรี) ครั้งที่ 2/2561
ปจ 017.2/ว3052 เรื่อง แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย ลว. 28 กันยายน 2561
วาระแห่งชาติ
ปจ 0017.2/ว3017 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ลว. 26 กันยายน 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย สื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ โมชั่นกราฟิก สารคดียุทธศาสตร์ | 1 | 2 | 3 | อินโฟกราฟิก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สื่อประชาสัมพันธ์ปฏิรูปประเทศ วีดิทัศน์ สารคดีสั้น | EP04 | EP05 | EP06 | EP07 | EP08 | อินโฟกราฟิก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ปจ 0017.2/ว2741 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนทรัพย์สินคุณภาพดี ลว. 6 กันยายน 2561
ปจ 0017.2/ว2603 เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ ลว. 27 สิงหาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ข้อสั่งการจากการประชุม ครม.
ปจ 0017.2/ว2518 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 22 สิงหาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตร
คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำร
ปจ 0017.2/ว2415 เรื่อง การเร่งรัดจัดหาพัสดุโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ ลว. 10 สิงหาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561
แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ ด้านวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปจ 0017.2/ว2270 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี 2561 ลว. 7 สิงหาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 |
ปจ 0017.2/ว2024 เรื่อง สรุปแนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ลว. 12 กรกฎาคม 2561
ปจ 0017.2/ว1969 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ลว. 6 กรกฎาคม 2561
ปจ 0017.2/ว1846 เรื่อง การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว. 22 มิถุนายน 2561
ปจ 0017.2/ว1701 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว. 11 มิถุนายน 2561
ปจ 0017.2/ว1726 เรื่อง การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ในระดับพื้นที่ ลว. 12 มิถุนายน 2561
ปจ 0017.2/ว1465 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ลว. 21 พฤษภาคม 2561
ปจ 0017.2/ว1299 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง ลว. 3 พฤษภาคม 2561
ปจ 0017.2/ว1251 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการยกระดับและขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561 ลว. 30 เมษายน 2561
ปจ 0017.2/ว1230 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ลว. 27 เมษายน 2561
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ปจ 0017.2/ว1043 เรื่อง การประชุมจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
ปจ 0017.2/ว854 เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561
ปจ 0017.2/ว856 เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
แบบรายงานผลความสำเร็จของโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดปราจีนบุรี
ปจ 0017.2/ว18 เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหรือจำเป็น ลว. 5 มกราคม 2561
สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 61-64
แผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ พ.ศ. 2561 จังหวัดปราจีนบุรี
แผนพัฒนาจังหวัดปี 2561-2564