กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี


มีนาคม 2564
ปจ 0017.2/ว 1211 ลว. 24 มีนาคม 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1017 ลว. 12 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2563 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ และโครงการเพื่อเตรียมการรับมือบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ในพื้นที่ 30 จังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 845 ลว. 3 มีนาคม 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 |หนังสือ |

กุมภาพันธ์ 2564
ปจ 0017.2/ว 685 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอข้อมูลพื้นฐานเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ของจังหวัดปราจีนบุร สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 576 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 572 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |

มกราคม 2564
ปจ 0017.2/ว 290 ลว. 21 มกราคม 2564 เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก(อจร.) จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย

มกราคม - ธันวาคม 2563
ปจ 0017.2/ว 3687 เรื่อง โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ลว. 16 พฤศจิกายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 3261 เรื่อง ขอเชิญข้าราชการร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 5/63 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ลว. 15 ตุลาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 3014 เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบนโยบายของรัฐบาลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ลว. 24 กันยายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2847, 10614 เรื่อง การติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี ลว. 14 กันยายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 2792 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ลว. 9 กันยายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2741 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ ลว. 2 กันยายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 2589 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท ในคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดปราจีนบุรี ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) และขอรับทราบแผนปฏิบัติงานฯ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว. 20 สิงหาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/209 เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการรายกรณีเพื่อคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ลว. 19 สิงหาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 2462 เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ลว. 10 สิงหาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 2359 เรื่องการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ลว. 30 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2347 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลัง ลว. 29 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
ปจ 0017.2/ว 2275 เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ลว. 21 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2236 เรื่อง การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพรฟอส และคู่มือการปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 750/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ลว. 17 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2235 เรื่อง ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจภาคสนามและติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำมูล ลว. 17 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/8152, 8153, ว 2168 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19" ลว. 10 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 8152 | 8153 | ว2168 |
ปจ 0017.2/ว 2160 เรื่อง การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อรองรับสถานการณ์ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลว. 9 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2120 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ลว. 8 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1857 เรื่อง การสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น ลว. 10 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1854 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำทั่วประเทศให้เกิดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ลว. 10 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 1757 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ลว. 1 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1726 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่ง สทนช. ที่ 003/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้แทนในคณะอนุกรรมการรัพยากรน้ำจังหวัด ลว. 29 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 1517 เรื่อง การขุดลอกร่องน้ำโดยนำวัสดุที่ได้จากการขุดมาเป็นค่าจ้างในการขุดลอก (การขุดลอกต่างตอบแทน) กรณีโครงการขุดลอกที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบและให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเป็นผู้พิจารณาอนุญาต ลว. 8 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1503 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 5 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1499 เรื่อง ข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหารเเละโภชนาการ ลว. 5 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | ปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญ |
ปจ 0017.2/ว 1353 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563 ลว. 22 เมษายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน สิ่งที่ส่งมาด้วย
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงของจังหวัดปราจีนบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย
ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) สิ่งที่ส่งมาด้วย | แบบฟอร์ม สทนช.004 |
คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโีคโรนา 2019 (COVID-19) สิ่งที่ส่งมาด้วย
แนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สิ่งที่ส่งมาด้วย
การบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ "ขุดดินแลกน้ำ" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เพื่อควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะของทางราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดปราจีนบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 640, ว 641 เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดปราจีนบุรี (อจร.จ.ปราจีนบุรี) ครั้งที่ 1/2562 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
ช้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
สรุปผลการประชุมมอบนโยบายสำคัญแก่ผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) สิ่งที่ส่งมาด้วย
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |

แนวทาง/มาตรการในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาในพื้นที่ภาคการเกษตรที่เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว/พืชที่มีการเผา สิ่งที่ส่งมาด้วย
การบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ "ขุดดินแลกน้ำ" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
การประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
การขุดลอกร่องน้ำโดยนำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกมาเป็นค่าจ้างในการขุดลอก (การขุดลอกต่างตอบแทน) สิ่งที่ส่งมาด้วย
การตรวจสอบข้อมูลสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สิ่งที่ส่งมาด้วย